محورهای جشنواره

معضلات شهری

(تکدی گری، مشاغل مزاحم، سد معبر، تخریب اموال عمومی و...)

رعایت حقوق همشهریان

(رعایت احترام بزرگترها و همسایه ها، محبت و ...)

مسائل شهری

زباله ( به موقع بیرون گذاشتن ، شیرابه، پراکندگی زباله و خطر برای محیط زیست)

فضای سبز (نگهداری و ایجاد پارکها و فضای سبز)

ترافیک (رعایت قوانین و عبور و مرور صحیح)

/ 0 نظر / 14 بازدید